Skip to main content

O projekte Malý háj

Projekt Malý háj je pre investičnú spoločnosť, ktorá ho prináša, jeden z najdôležitejších slovenských projektov. Využíva pri ňom všetky dlhoročné stavebné skúsenosti, nazbierané pri doterajšom budovaní nových lokalít a projektov. Vznikne tak unikátna obytná zóna, ktorá zachová prírodný charakter daného miesta, stupavskú atmosféru a architektúru.

Proces právnej prípravy projektu (schválenie nového územného plánu, územné konanie a stavebné konania) bude prebiehať v blízkej budúcnosti a bude závisieť od kooperácie samosprávy. Ak zástupcovia mesta podporia náš návrh, zrealizujeme projekt so všetkými jeho benefitmi ,ktoré prináša Stupave tak rýchlo ako vieme.

Výstavba predmetnej urbanistickej zóny bude spočívať v realizácii prístupovej komunikácie a inženierských sietí s vyvedením prípojok pre každý stavebný pozemok.

Projekt rieši koncepciu nového, funkčného využitia a priestorového usporiadania územia ako celku, ktorý nadviaže na existujúcu okolitú stavebnú a dopravnú štruktúru. Dopravná infraštruktúra zodpovedajúca, resp. presahujúca podmienky platných technických predpisov, kombinovaná s mnohými zelenými plochami, bude nezávislá od pôvodnej infraštruktúry mesta Stupavy. Znamená to, že nezaťaží prevádzkované siete v pôvodnom intraviláne obce.